Звіт за 2020 рік

Скорочене найменування (за наявності):
Повне найменування згідно з реєстраційними документами:
Код за ЄДРПОУ:
Поточний звітний період
Попередній звітний період
Фінансові звіти та примітки, що входять до звіту
Підписанти фінансової звітності
Керівник
Посада:Генеральний директор
Прізвище, ім’я, по батькові:Торопіна Н.Є.
 
Бухгалтер
Посада:Головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батьковіКузюра Ю.Б.

[104000-1] Інформація про аудиторський звіт

Поточний звітний період
Інформація про аудиторський звіт
Найменування суб'єкта аудиторської діяльності
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-МЕНЕДЖЕР"
Код ЄДРПОУ суб'єкта аудиторської діяльності
40949336
Вебсторінка, де оприлюднена фінансова звітність підприємства разом з аудиторським звітом
http://iq-group.kiev.ua/report/2020/32523934/zvit.php
Ключовий партнер, який підписав аудиторський звіт, що оприлюднений разом з річною фінансовою звітністю на вебадресі зазначеній у цій формі
Бабій Андрій Юрійович
Номер та дата договору на проведення аудиту
№ 22/04/21 ВІД 22.04.2021
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
2020 РІК
Дата початку та дата закінчення аудиту
Дата початку: 22.04.2021. Дата закінчення: 28.05.2021.
Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності
30000 грн.
Вид думки
02 - думка із застереженням

[110000] Загальна інформація про фінансову звітність

Поточний звітний період
Розкриття загальної інформації про фінансову звітність
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства, за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції, чинній на 01 січня 2020 року, які офіційно оприлюднені на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, - Міністерства фінансів України. Ця фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2020 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме – доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. При підготовці фінансової звітності також враховані вимоги національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.
Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СВОП"
Ідентифікаційний код юридичної особи
32523934
Сайт компанії
http://iq-group.kiev.ua/user_svop.php
Опис характеру фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі припущення, що Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. Товариством виконуються вимоги Цивільного кодексу України, а також нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо мінімального розміру статутного капіталу, розміру власного капіталу та пруденційних показників діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести у випадку, якби Товариство не могло продовжувати подальше здійснення фінансово-господарської діяльності. Ця фінансова звітність подається в національній валюті України - гривні. Ця валюта є функціональною валютою Товариства (валюта первинного економічного середовища, в умовах якого працює Товариство). Всі значення наведені з округленням до найближчої тисячі, якщо не зазначено інше. Ця фінансова звітність є фінансовою звітністю загального призначення.
Дата кінця звітного періоду
2020-12-31
Період, який охоплюється фінансовою звітністю
Рік, що закінчується 31 грудня 2020 року
Опис валюти подання
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня.
Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності
Звітність складено у тисячах гривень, округлених до цілих.

[210000] Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні

Поточний звітний періодПопередній звітний період
Звіт про фінансовий стан
Активи
Непоточні активи
Інвестиції, облік яких ведеться за методом участі в капіталі
6,015
Інші непоточні фінансові активи
3,497
7,161
Загальна сума непоточних активів
9,512
7,161
Поточні активи
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість
836
715
Інші поточні фінансові активи
2,351
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам
837
3,066
Загальна сума поточних активів
837
3,066
Загальна сума активів
10,349
10,227
Власний капітал та зобов'язання
Власний капітал
Статутний капітал
7,000
7,000
Нерозподілений прибуток
3,123
3,112
Інші резерви
23
23
Загальна сума власного капіталу, що відноситься до власників материнського підприємства
10,146
10,135
Загальна сума власного капіталу
10,146
10,135
Зобов'язання
Поточні зобов'язання
Поточні забезпечення
Поточні забезпечення на винагороди працівникам
3
1
Загальна сума поточних забезпечень
3
1
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість
0
1
Інші поточні фінансові зобов'язання
200
90
Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу
203
92
Загальна сума поточних зобов'язань
203
92
Загальна сума зобов'язань
203
92
Загальна сума власного капіталу та зобов'язань
10,349
10,227

[310000] Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат

Поточний звітний періодПопередній звітний період
За наростаючим підсумком із початку року до дати звітностіЗа наростаючим підсумком із початку року до дати звітності
Прибуток (збиток)
Дохід від звичайної діяльності
312
319
Собівартість реалізації
62
66
Валовий прибуток
250
253
Інші доходи
2,535
Адміністративні витрати
209
181
Інша витрата
30
2,600
Прибуток (збиток) від операційної діяльності
11
7
Прибуток (збиток) до оподаткування
11
7
Прибуток (збиток) від діяльності, що триває
11
7
Прибуток (збиток)
11
7

[510000] Звіт про рух грошових коштів, прямий метод

Поточний звітний періодПопередній звітний період
Звіт про рух грошових коштів
Грошові потоки від (для) операційної діяльності
Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності
Надходження від продажу товарів та надання послуг
158
141
Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності
Виплати постачальникам за товари та послуги
135
182
Виплати працівникам та виплати від їх імені
94
92
Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю
38
34
Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності
(109)
(167)
Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності)
(109)
(167)
Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності
Інші надходження (вибуття) грошових коштів
110
164
Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності)
110
164
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу
1
(3)
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
1
(3)
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
3
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
1

[610000] Звіт про зміни у власному капіталі

Поточний звітний період
Власний капітал Власний капітал
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства
Статутний капітал Інші резерви Нерозподілений прибуток
Резервний капітал
Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді
Раніше представлені Раніше представлені Раніше представлені Раніше представлені
Звіт про зміни у капіталі
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду
7,000
7,000
23
23
3,112
3,112
10,135
10,135
Зміни у власному капіталі
Сукупний дохід
Прибуток (збиток)
11
11
11
11
Сукупний дохід
11
11
11
11
Збільшення (зменшення) власного капіталу
11
11
11
11
Власний капітал на кінець періоду
7,000
7,000
23
23
3,123
3,123
10,146
10,146

Попередній звітний період
Власний капітал Власний капітал
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства
Статутний капітал Інші резерви Нерозподілений прибуток
Резервний капітал
Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді
Раніше представлені Раніше представлені Раніше представлені Раніше представлені
Звіт про зміни у капіталі
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду
7,000
7,000
23
23
3,105
3,105
10,128
10,128
Зміни у власному капіталі
Сукупний дохід
Прибуток (збиток)
7
7
7
7
Сукупний дохід
7
7
7
7
Збільшення (зменшення) власного капіталу
7
7
7
7
Власний капітал на кінець періоду
7,000
7,000
23
23
3,112
3,112
10,135
10,135

[800100] Примітки - Підкласифікації активів, зобов'язань та власного капіталу

Поточний звітний періодПопередній звітний період
Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу
Інвестиції, облік яких ведеться за методом участі в капіталі
Інвестиції в асоційовані підприємства, облік яких ведеться за методом участі у капіталі
6,015
Загальна сума інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі
6,015
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість
Поточна торговельна дебіторська заборгованість
836
715
Інша поточна дебіторська заборгованість
2,351
Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості
836
3,066
Категорії непоточних фінансових активів
Непоточні фінансові активи за справедливою вартістю, що відображаються через прибуток або збиток
Непоточні фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, обов'язково оцінені за справедливою вартістю
3,497
7,161
Загальна сума непоточних фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збиток
3,497
7,161
Загальна сума непоточних фінансових активів
3,497
7,161
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти
Залишки на рахунках в банках
1
Загальна сума грошових коштів
1
Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів
1
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість
Поточна торговельна кредиторська заборгованість
1
Інша поточна кредиторська заборгованість
200
90
Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості
200
91

[800200] Примітки - Аналіз доходів та витрат

Поточний звітний періодПопередній звітний період
Аналіз доходів та витрат
Суттєві доходи та витрати
Інші операційні доходи (витрати)
(30)
(1)
Адміністративні витрати
209
181
Комісійні доходи (витрати)
Комісійні доходи
Доходи від управління портфелем та інша плата за управлінські послуги
312
319
Загальна сума гонорарів за послуги та комісійних доходів
312
319
Чистий комісійний дохід (витрати)
312
319
Доходи (витрати) від продажу
Інші доходи (витрати) від продажу
(64)
Загальна сума доходів (витрат) від продажу
(64)
Витрати за характером
Класи витрат на виплати працівникам
Короткострокові витрати на виплати працівникам
Заробітна плата
96
85
Внески на соціальне забезпечення
38
33
Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам
134
118
Загальна сума витрат на виплати працівникам
134
118
Інші витрати
167
130
Загальна сума витрат, за характером
301
248

[800300] Примітки - Звіт про рух грошових коштів, розкриття додаткової інформації

Поточний звітний періодПопередній звітний період
Звіт про рух грошових коштів
Грошові потоки від (для) операційної діяльності
Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності
Виплати постачальникам за товари та послуги
135
182
Виплати працівникам
81
78
Виплати за дорученням працівників
13
14
Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності
Надходження від продажу інвестицій за винятком інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі
110
164

[800600] Примітки - Перелік облікових політик

Поточний звітний період
Розкриття інформації по суттєві аспекти облікової політики
Облікова політика Товариства ґрунтується на вимогах нормативно-правових актів України та правилах бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших МСФЗ. Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними. Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності Товариства ґрунтується на таких принципах: - повне висвітлення – фінансова звітність містить всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі; - автономність – Товариство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв’язку з чим особисте майно та зобов’язання власників не відображаються у фінансовій звітності Товариства; - послідовність – постійне (з року в рік) застосування Товариством обраної облікової політики (зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених міжнародними стандартами фінансової звітності, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності); - безперервність – оцінка активів та зобов’язань Товариства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати й надалі; - нарахування – доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів; - превалювання сутності над формою – операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми; - єдиний грошовий вимірник – вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій Товариства у його фінансовій звітності здійснюються в єдиній грошовій одиниці; - інших принципах, визначених міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Елементами фінансової звітності Товариства є активи, зобов'язання та власний капітал (відображенні в балансі (звіті про фінансовий стан), доходи і витрати (відображені в звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід). Елементи фінансової звітності визнаються, якщо існує ймовірність збільшення або зменшення майбутніх економічних вигід, пов'язаних із статтею; вартість або собівартість статті можна достовірно оцінити чи визначити. Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства подаються у відповідності із вимогами, що встановлені НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». У Звіті про сукупний дохід витрати подаються за функціональною ознакою. Враховуючи корисність для прогнозування майбутніх грошових потоків в примітці 7 наведена інформація у розрізі видів витрат за характером. Фінансова звітність складається за принципом нарахування, крім звіту про рух грошових коштів. Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу з розкриттям інформації про основні класи валових надходжень та валових виплат грошових коштів на підставі облікових записів Товариства. Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» з використанням методів оцінки, встановлених МСФЗ 13 «Оцінка за справедливою вартістю».
Опис облікової політики щодо визначення компонентів грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти складаються з готівки в касі, коштів на поточних рахунках та депозитів «до запитання». Еквівалентами грошових коштів визнаються короткострокові високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у суми грошових коштів з незначним ризиком зміни вартості. У якості класифікаційної ознаки еквівалентів грошових коштів Товариство застосовує період їх конвертації, що не перевищує трьох місяців. Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами. Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за амортизованою собівартістю. Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті та банківських металах здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України.
Опис облікової політики щодо фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання коли стає стороною контрактних положень щодо цього інструмента. Звичайне придбання або продаж фінансових інструментів визнається за датою розрахунку. За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на поточні (зі строком виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов’язань більше 12 місяців). Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників: моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами та характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу. Товариство визнає такі категорії фінансових активів: - фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку або у сукупному доході, рішення про що приймається під час первісного визнання активу, що не утримуватиметься для торгівлі; - фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. Облік фінансових активів припиняється у випадку припинення прав на отримання грошового потоку від відповідного фінансового активу або за умов передачі Товариством всіх ризиків та вигод. Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається з метою одержання договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу генерують грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми. Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом, який обліковується за амортизованою вартістю.
Опис облікової політики щодо фінансових інструментів за справедливою вартістю через прибуток або збиток
До інструментів капіталу відносяться акції та паї (частки) господарських товариств та інші цінні папери, що засвідчують залишкову частку в активах об’єкта інвестування після вирахування всіх його зобов’язань. Інструменти капіталу визнаються, коли Товариство стає стороною контрактних положень щодо цих інструментів. Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої вони були отримані. Витрати на придбання інструментів капіталу визнаються витратами періоду і не включаються до первісної справедливої вартості. Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю на дату оцінки. Ринкова вартість інструментів капіталу за наявності активного ринку оцінюються за офіційним біржовим курсом організатора торгівлі на дату оцінки на основному або, за відсутності основного, на найсприятливішому ринку. За відсутності біржового курсу (за умов включення інструментів до списку організатора торгівлі) на дату оцінки ринкова вартість може визначається за останньою балансовою вартістю за умов відсутності суттєвих відхилень. Справедлива вартість інструментів капіталу за відсутності активного ринку може визначатися на рівні балансової вартості (у випадку недостатності наявної інформації для визначення справедливої вартості, існування широкого діапазону можливих оцінок справедливої вартості, за яких собівартість є найкращою оцінкою), якщо відсутні показники, що свідчать про можливі значні відхилення справедливої вартості (зокрема, але не виключно - значна зміна у показниках діяльності об’єкта інвестування, значна зміна на ринку для інструментів капіталу об’єкта інвестування, значна зміна в економічному середовищі, значна зміна у показниках діяльності подібних суб’єктів та ін.). Визначення справедливої вартості здійснюється із застосуванням прийнятних методів оцінки на підставі усієї наявної інформації про показники та діяльність об’єкта інвестування. Прибуток або збиток за інструментами капіталу, що оцінюються за справедливою вартістю, визнається у прибутку або збитку Товариства, або у сукупному доході, якщо Товариство вирішить застосовувати таких підхід до окремого інструменту капіталу (рішення про що приймається під час первісного визнання інструменту капіталу, що не утримуватиметься для торгівлі). Собівартість реалізованих інструментів капіталу – цінних паперів визначається за методом середньозваженої собівартості на дату вибуття активу.
Опис облікової політики щодо фінансових зобов'язань
Поточні зобов’язання визнаються, якщо існує теперішня заборгованість Товариства внаслідок минулих подій і погашення якої спричинить вибуття ресурсів, які втілюють майбутні економічні вигоди і ця заборгованість підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду та за відсутності у Товариства безумовного права відстрочити погашення зобов’язань протягом дванадцяти місяців після звітного періоду. Первісна оцінка поточних зобов’язань здійснюється за вартістю погашення. Подальша оцінка поточних зобов’язань здійснюється за амортизованою вартістю. Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Опис облікової політики щодо кредитів та дебіторської заборгованості
Дебіторська заборгованість визнається, коли Товариство стає стороною контрактних положень щодо цього інструменту. Дебіторська заборгованість первісно оцінюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення. Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості оцінюється за амортизованою вартістю. Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Опис облікової політики щодо основних засобів
Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо утримує його з метою використання у своїй діяльності. Основними засобами визнаються матеріальні активи, очікуваний строк корисної експлуатації яких більше одного року незалежно від їх первісної вартості. Облік основних засобів ведеться по кожному окремому об’єкту. Після первісного визнання об’єкт основних засобів обліковується із застосуванням моделі собівартості (собівартість за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності). Нарахування амортизації основних засобів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу.

[810000] Примітки - Корпоративна інформація та Звіт про відповідність вимогам МСФЗ

Поточний звітний період
Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СВОП"
Ідентифікаційний код юридичної особи
32523934
Походження суб'єкта господарювання
Україна
Правова форма суб'єкта господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Країна реєстрації
Україна
Адреса зареєстрованого офісу суб'єкта господарювання
03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8
Основне місце ведення господарської діяльності
Україна
Опис характеру функціонування та основних видів діяльності суб'єкта господарювання
66.30 правління фондами; 66.11 Управління фінансовими ринками; 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Твердження про відповідність до вимог МСФЗ
Ця фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2020 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме – доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
Поточний звітний період
Наявні ліцензії: вид, періоди
Ліцензія на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів, строк дії ліцензії необмежений

[815000] Примітки - Події після звітного періоду

Поточний звітний період
Розкриття інформації про події після звітного періоду
Події після дати балансу, що відбувалися безпосередньо в Товаристві та економічному середовищі, не мали суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства та не є такими, що вимагали відображення у фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2020 року або розкриття в даних примітках.
Поточний звітний період
Пояснення про орган затвердження
Відповідно до законодавства та внутрішніх документів Товариства фінансову звітність до випуску затверджує керівник Товариства
Дата затвердження до випуску фінансової звітності
2021-01-26
Пояснення того факту, що власники суб'єкта господарювання або інші особи мають повноваження вносити зміни до фінансової звітності після її випуску
Учасники Товариства або інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.

[818000] Примітки - Пов'язана сторона

Поточний звітний період
Розкриття інформації про пов'язані сторони
До пов’язаних сторін Товариства належить керівник та учасник Товариства з часткою 99,99% (Леонов Дмитро Анатолійович), а також ТОВ «КУА «АЙ К’Ю - ТЕХНОЛОДЖІ», в якому Товариство володіє часткою 50%.
Поточний звітний період
Пов'язані сторони
Пов'язаними сторонами Товариства є суб'єкти господарювання, які здійснюють значний вплив на Товариство та провідний управлінський персонал Товариства.
Асоційовані підприємства
ТОВ «КУА «АЙ К’Ю - ТЕХНОЛОДЖІ»
Провідний управлінський персонал суб'єкта господарювання або материнського підприємства
Торопіна Наталія Євшенівна - керівник
Інші пов'язані сторони
Леонов Дмитро Анатолійович
Винагорода провідному управлінському персоналу
65
Поточний звітний період
Розкриття інформації про операції між пов'язаними сторонами
Протягом звітного періоду операцій з пов’язаними сторонами, що виходили б за межі звичайної діяльності, не відбувалися.

[822390-01] Примітки - Фінансові активи

Поточний звітний період
Розкриття інформації про фінансові активи
Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників: моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами та характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу. Товариство визнає такі категорії фінансових активів: - фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку або у сукупному доході, рішення про що приймається під час первісного визнання активу, що не утримуватиметься для торгівлі; - фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. Облік фінансових активів припиняється у випадку припинення прав на отримання грошового потоку від відповідного фінансового активу або за умов передачі Товариством всіх ризиків та вигод. Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається з метою одержання договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу генерують грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми. Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом, який обліковується за амортизованою вартістю.
Поточний звітний період
Фінансові активи, клас
Фінансові активи за амортизованоюсобі вартістю, клас Фінансові активи за справедливою вартістю, клас Фінансові активи, на які не поширюється сфера застосування МСФЗ 7, клас
Торговельна дебіторська заборгованість Торговельні цінні папери
Розкриття інформації про фінансові активи
Розкриття інформації про фінансові активи
Фінансові активи
836
836
9,512
9,512
1
10,349
Фінансові активи, за справедливою вартістю
836
836
9,512
9,512
1
10,349
Номінальна сума
836
836
9,512
9,512
1
10,349

Попередній звітний період
Фінансові активи, клас
Фінансові активи за амортизованоюсобі вартістю, клас Фінансові активи за справедливою вартістю, клас
Торговельна дебіторська заборгованість Торговельні цінні папери Інші фінансові активи за справедливою вартістю
Розкриття інформації про фінансові активи
Розкриття інформації про фінансові активи
Фінансові активи
715
715
7,161
2,351
9,512
10,227
Фінансові активи, за справедливою вартістю
715
715
7,161
2,351
9,512
10,227
Номінальна сума
715
715
7,161
2,351
9,512
10,227

[822390-03] Примітки - Фінансові зобов’язання

Поточний звітний період
Розкриття інформації про фінансові зобов'язання
В Товаристві обліковуються лише поточні фінансові зобов'язання, а саме поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, та поточні забезпечення, які складаються з суми резерву на оплату відпусток, який, як очікується, буде використаний протягом наступного фінансового року для покриття витрат на оплату відпусток персоналу.
Поточний звітний період
Фінансові зобов'язання, клас
Фінансові зобов'язання за справедливою вартістю, клас Фінансові зобов'язання, на які не поширюється сфера застосування МСФЗ 7, клас
Розкриття інформації про фінансові зобов'язання
Розкриття інформації про фінансові зобов'язання
Фінансові зобов'язання
200
3
203

Попередній звітний період
Фінансові зобов'язання, клас
Фінансові зобов'язання за справедливою вартістю, клас Фінансові зобов'язання, на які не поширюється сфера застосування МСФЗ 7, клас
Розкриття інформації про фінансові зобов'язання
Розкриття інформації про фінансові зобов'язання
Фінансові зобов'язання
91
1
92

[822390-11] Примітки - Характер та рівень ризиків, що пов'язані з фінансовими інструментами

Поточний звітний період
Ризики
Кредитний ризик Ризик ліквідності Ринковий ризик
Валютний ризик Процентний ризик Інший ціновий ризик
Ціновий ризик щодо товарів
Розкриття інформації про характер та рівень ризиків, що пов'язані з фінансовими інструментами
Розкриття інформації про характер та рівень ризиків, що пов'язані з фінансовими інструментами
Опис вазливості до ризику
Кредитний ризик - це ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони.
Ризик ліквідності - це ризик того, що суб'єкт господарювання матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.
Валютний ризик - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. Валютні ризики виникають у зв’язку з володінням фінансовими інструментами, що номіновані в іноземній валюті.
Процентний ризик – ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Цей ризик виникає у зв’язку з володінням фінансовими інструментами, щодо яких існують ринкові відсоткові ставки.
Ціновий ризик - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок (крім тих, що спричинені відсотковим ризиком чи валютним ризиком), незалежно від того, внаслідок яких чинників вони виникають – характерних для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи такими, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Цей ризик включає такі види ризику як ціновий ризик, валютний ризик та процентний ризик.
Опис цілей, політики та процесів управління ризиками
Кредитний ризик властивий таким фінансовим інструментам як грошові кошти на поточних та депозитних рахунках в банку, боргові цінні папери та дебіторська заборгованість.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. За інвестиційними активами, оціненими за 3-м рівнем ієрархії (примітка 6), аналіз чутливості до цінового ризику Товариством, відповідно до вимог МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», не здійснювався.
Методи, застосовані для оцінки ризику
Основним підходом до оцінки кредитного ризику в Товаристві є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та інформація щодо фінансових показників діяльності та не фінансова інформація щодо контрагента.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Наразі Товариство не здійснювало та не планує здійснювати інвестування коштів в такі фінансові інструменти, отже цей ризик не має значного впливу на активи Товариства.
Станом на звітну дату та загалом за звітний період Товариство не обліковувало активів, які б відповідали вищезазначеним характеристикам, отже аналіз чутливості не проводився.
Узагальнені кількісні дані про вразливість до ризику для суб'єкта господарювання
Станом на звітну дату та загалом за звітний період Товариство не обліковувало боргових цінних паперів, депозитів, не обліковувало довгострокової дебіторської заборгованості чи простроченої поточної дебіторської заборгованості.
Додаткова інформація про вразливість суб'єкту господарювання
До заходів мінімізації впливу кредитного ризику Товариство відносить: - встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах; - диверсифікацію структури активів; - аналіз платоспроможності контрагентів; - здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Товариства простроченої дебіторської заборгованості.

[823000-1] Примітки - Оцінка справедливої вартості активів

Поточний звітний період
Розкриття інформації про оцінку активів за справедливою вартістю
Товариство здійснює безперервні оцінки справедливої вартості активів у відповідності до МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у балансі (звіті про фінансовий стан) на кінець кожного звітного періоду.
Поточний звітний період
Активи Активи
Торговельні цінні папери, що надають право власності
Всі рівні ієрархії справедливої вартості Всі рівні ієрархії справедливої вартості
Рівень 3 ієрархії справедливої вартості Рівень 3 ієрархії справедливої вартості
Розкриття інформації про оцінку активів за справедливою вартістю
Розкриття інформації про оцінку активів за справедливою вартістю
Активи
9,512
9,512
9,512
9,512
Опис методики оцінки, застосованої при оцінці справедливої вартості, активи
За відсутності активного ринку використовуються спостережні ринкові дані про ринкові умови та інші чинники, які, ймовірно, впливають на справедливу вартість інструмента, такі як (але не виключно) ціни на інструмент капіталу, величина майбутніх змін ціни фінансового інструмента, або за відсутності спостережних ринкових даних - аналіз фінансової інформації про об’єкти інвестування тощо.
За відсутності активного ринку використовуються спостережні ринкові дані про ринкові умови та інші чинники, які, ймовірно, впливають на справедливу вартість інструмента, такі як (але не виключно) ціни на інструмент капіталу, величина майбутніх змін ціни фінансового інструмента, або за відсутності спостережних ринкових даних - аналіз фінансової інформації про об’єкти інвестування тощо.

Попередній звітний період
Активи Активи
Торговельні цінні папери, що надають право власності
Всі рівні ієрархії справедливої вартості Всі рівні ієрархії справедливої вартості
Рівень 3 ієрархії справедливої вартості Рівень 3 ієрархії справедливої вартості
Розкриття інформації про оцінку активів за справедливою вартістю
Розкриття інформації про оцінку активів за справедливою вартістю
Активи
7,161
7,161
7,161
7,161
Опис методики оцінки, застосованої при оцінці справедливої вартості, активи
За відсутності активного ринку використовуються спостережні ринкові дані про ринкові умови та інші чинники, які, ймовірно, впливають на справедливу вартість інструмента, такі як (але не виключно) ціни на інструмент капіталу, величина майбутніх змін ціни фінансового інструмента, або за відсутності спостережних ринкових даних - аналіз фінансової інформації про об’єкти інвестування тощо.
За відсутності активного ринку використовуються спостережні ринкові дані про ринкові умови та інші чинники, які, ймовірно, впливають на справедливу вартість інструмента, такі як (але не виключно) ціни на інструмент капіталу, величина майбутніх змін ціни фінансового інструмента, або за відсутності спостережних ринкових даних - аналіз фінансової інформації про об’єкти інвестування тощо.

[880000] Примітки - Додаткова інформація

Поточний звітний періодПопередній звітний період
Винагорода аудитора
Винагорода аудитора за аудиторські послуги
20
19
Загальна сума винагороди аудитора
20
19
Кількість та середня кількість працівників
Кількість працівників
3
4
Середня кількість працівників
3
4
325239342020-01-012020-12-31325239342020-12-31325239342020-01-012020-12-31325239342020-12-31325239342019-01-012019-12-31325239342019-12-31325239342019-01-012019-12-31325239342019-12-31325239342020-01-012020-12-31325239342020-01-012020-12-31325239342020-01-012020-12-31325239342020-01-012020-12-31325239342020-01-012020-12-31325239342020-01-012020-12-31325239342020-01-012020-12-31325239342019-01-012019-12-31325239342019-01-012019-12-31325239342019-01-012019-12-31325239342019-01-012019-12-31325239342019-01-012019-12-31325239342019-01-012019-12-31325239342019-01-012019-12-31325239342020-01-012020-12-31325239342020-12-31325239342019-01-012019-12-31325239342018-12-31325239342019-12-31ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:IssuedCapitalMember325239342020-12-31ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:IssuedCapitalMember325239342019-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember325239342020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember325239342019-12-31ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMemberifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342020-12-31ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMemberifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342019-12-31ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMember325239342020-12-31ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMember325239342020-01-012020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMemberifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342019-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMemberifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMemberifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342020-01-012020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember325239342019-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember325239342020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember325239342020-01-012020-12-31325239342019-12-31325239342020-12-31325239342020-01-012020-12-31ifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342019-12-31ifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342020-12-31ifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342018-12-31ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:IssuedCapitalMember325239342019-12-31ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:IssuedCapitalMember325239342018-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember325239342019-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember325239342018-12-31ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMemberifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342019-12-31ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMemberifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342018-12-31ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMember325239342019-12-31ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMember325239342019-01-012019-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMemberifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342018-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMemberifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342019-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMemberifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342019-01-012019-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember325239342018-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember325239342019-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember325239342019-01-012019-12-31325239342018-12-31325239342019-12-31325239342019-01-012019-12-31ifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342018-12-31ifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342019-12-31ifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342020-12-31ifrs-full:TradeReceivablesMember325239342020-12-31ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostMember325239342020-12-31ifrs-full:TradingSecuritiesMember325239342020-12-31ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueMember325239342020-12-31ifrs-full:FinancialAssetsOutsideScopeOfIFRS7Member325239342020-12-31325239342019-12-31ifrs-full:TradeReceivablesMember325239342019-12-31ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostMember325239342019-12-31ifrs-full:TradingSecuritiesMember325239342019-12-31ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueMember325239342019-12-31325239342019-12-31ua_full_ifrs_core:OtherFinancialAssetAtFairValueMember325239342020-12-31ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueMember325239342020-12-31ifrs-full:FinancialLiabilitiesOutsideScopeOfIFRS7Member325239342020-12-31325239342019-12-31ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueMember325239342019-12-31ifrs-full:FinancialLiabilitiesOutsideScopeOfIFRS7Member325239342019-12-31325239342020-01-012020-12-31ifrs-full:CreditRiskMember325239342020-01-012020-12-31ifrs-full:LiquidityRiskMember325239342020-01-012020-12-31ifrs-full:CurrencyRiskMember325239342020-01-012020-12-31ifrs-full:InterestRateRiskMember325239342020-01-012020-12-31ifrs-full:CommodityPriceRiskMember325239342020-01-012020-12-31ifrs-full:MarketRiskMember325239342020-01-012020-12-31ifrs-full:Level3OfFairValueHierarchyMemberifrs-full:TradingEquitySecuritiesMember325239342020-12-31ifrs-full:Level3OfFairValueHierarchyMemberifrs-full:TradingEquitySecuritiesMember325239342020-12-31ifrs-full:TradingEquitySecuritiesMember325239342020-01-012020-12-31ifrs-full:Level3OfFairValueHierarchyMember325239342020-12-31ifrs-full:Level3OfFairValueHierarchyMember325239342020-12-31325239342019-01-012019-12-31ifrs-full:Level3OfFairValueHierarchyMemberifrs-full:TradingEquitySecuritiesMember325239342019-12-31ifrs-full:Level3OfFairValueHierarchyMemberifrs-full:TradingEquitySecuritiesMember325239342019-12-31ifrs-full:TradingEquitySecuritiesMember325239342019-01-012019-12-31ifrs-full:Level3OfFairValueHierarchyMember325239342019-12-31ifrs-full:Level3OfFairValueHierarchyMember325239342019-12-31iso4217:UAHiso4217:UAHxbrli:sharesxbrli:pureutr:haxbrli:shares