Укр
Спільне інвестування arrow Співпраця
Головне меню

 


Розмір винагороди компанії з управління активами визначається регламентом пайового інвестиційного фонду або договором про управління активами між компанією з управління активами та корпоративним інвестиційним фондом.

Винагорода компанії з управління активами сплачується грошовими коштами

Винагорода компанії з управління активами встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ (крім випадків управління активами венчурних фондів

Винагорода компанії з управління активами (крім визначеної в пунктах 2.7 та 2.11 Положення про склад і розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування) нараховується щомісячно.

Граничний розмір винагороди компанії з управління активами (крім винагороди за управління активами венчурного фонду) без урахування премії не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів ІСІ, який перебуває в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами Комісії та Положенням про склад і розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування

Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди компанії з управління активами здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів ІСІ за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця, засвідчених зберігачем активів ІСІ. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди компанії з управління активами за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків чистих активів ІСІ.

За рішенням спостережної ради ІСІ відповідно дорегламенту ІСІ та умов укладеного договору компанії з управління активами, крім винагороди, може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого ІСІ за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік.

Запланований прибуток установлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, установленої Національним банком України.

Винагорода компанії з управління активами венчурного фонду встановлюється у співвідношенні до сукупної номінальної вартості фактично розміщеної емісії інвестиційних сертифікатів та різниці між витратами на придбання активів фонду та доходами від
їх реалізації.

Розмір винагороди компанії з управління активами венчурного фонду, розрахованої у співвідношенні до сукупної номінальної вартості фактично розміщеної емісії інвестиційних сертифікатів, не може перевищувати 5 відсотків середньорічної сукупної номінальної вартості інвестиційних сертифікатів ІСІ, які перебувають в обігу протягом фінансового року.

Визначення сукупної номінальної вартості інвестиційних сертифікатів венчурного фонду для розрахунку винагороди компанії з управління активами здійснюється на підставі даних щомісячних розрахунків за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця, засвідчених реєстроутримувачем, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів ІСІ, або зберігачем активів ІСІ. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди компанії з управління активами за рік на підставі розрахунку середньорічної сукупної номінальної вартості інвестиційних сертифікатів венчурного ІСІ, які перебували в обігу протягом звітного року.

Середньорічна кількість інвестиційних сертифікатів в обігу визначається на підставі даних реєстру власників іменних інвестиційних сертифікатів та /або бухгалтерського обліку як сума добутку кількості інвестиційних сертифікатів в обігу (розміщених інвестиційних сертифікатів) протягом певних періодів у днях та відповідних зважених коефіцієнтів.

Середньозважена кількість інвестиційних сертифікатів в обігу протягом певного періоду року у разі незмінної кількості інвестиційних сертифікатів в обігу визначається за формулою

Середньорічна кількість інвестиційних сертифікатів в обігу (СРК іс) визначається за формулою

Середньорічна сукупна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів венчурного ІСІ, які перебували в обігу протягом звітного року, визначається як добуток номінальної вартості інвестиційного сертифіката та середньорічної кількості інвестиційних сертифікатів в обігу (СРК іс).

Граничний розмір винагороди компанії з управління активами венчурного фонду, розрахованої у вигляді різниці між витратами на придбання активів фонду та доходами від їх реалізації, не може перевищувати 5 відсотків цієї різниці за результатами діяльності за звітний рік.

Визначені в пункті Положення витрати (крім винагороди та премії компанії з управління активами, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих
активів ІСІ протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Комісії.