Укр
Пенсійне забезпечення arrow Система НПЗ
Головне меню

 


З 1 січня 2004 року в Україні набув чинності Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення", яким уводиться третій (недержавний) рівень нової пенсійної системи.

Система недержавного пенсійного забезпечення базується на принципах добровільної участі громадян, роботодавців і їхніх об'єднань у формуванні пенсійних нагромаджень.

Метою створення такої системи є одержання громадянами додаткових пенсійних виплат до пенсій, які виплачуються в системі загальнообов'язкового пенсійного страхування.

Недержавний пенсійний фонд (надалі – НПФ) – юридична особа, створена відповідно до Закону, що має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства). В Україні можуть створюватися корпоративні, професійні й відкриті фонди.

НЕПРИБУТКОВИЙ СТАТУС НПФ

означає, що отриманий прибуток не належить засновникам цього фонду, а пропорційно розподіляється між учасниками Фонду.

Фонд здійснює діяльність винятково з метою:

• нагромадження пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду;
• подальшого інвестування пенсійних активів;
• здійснення пенсійних виплат учасникам фонду.


Переваги створення підприємством НПФ

 Створення позитивного соціально-політичного іміджу керівництва й засновників підприємства-роботодавця
 Залучення накопичених довгострокових інвестиційних ресурсів у підприємство - засновника (платника)
 Пільговий режим оподатковування пенсійних внесків, як для самого підприємства, так і для учасників Фонду
 Підвищення рівня мотивації колективу й управління трудовими ресурсами
 Безпосередній контроль засновника (платника) за рухом грошових потоків фонду

Єдиним органом управління є Рада фонду
Рада Фонду формується засновниками Фонду й роботодавцями – платниками (порядок його формування визначається в уставі Фонду).

Рада Фонду укладає договори :
- про адміністрування фонду ;
- про управління активами пенсійного фонду;
- про зберігання активів і обслуговування операцій з активами ;
- щодо аудиторських перевірок НПФ.
1) Адміністрування НПФ здійснює особа, що має відповідну ліцензію (зокрема, професійний адміністратор або компанія з управління активами). Адміністратор повинен забезпечувати ведення системи персоніфікованого обліку учасників НПФ, укладення пенсійних контрактів із вкладниками, ведення бухгалтерського обліку, здійснення пенсійних виплат, забезпечувати роботу Ради Фонду та інше.
2) Управління активами здійснює особа, що отримала відповідну ліцензію (зокрема, компанія по управлінню активами або професійний адміністратор). Діяльність по управлінню активами пенсійного фонду пов’язана з формуванням інвестиційного портфеля Фонду.
3) Зберігання активів фонду може здійснювати лише ліцензована банківська установа. Депозитарна діяльність пов'язана з відповідальним зберіганням, обліком активів, а також обслуговуванням операцій з активами Фонду.

Крім цього, до функцій Зберігача відносяться функції контролю за діяльністю з управління активами НПФ.

Всі вищезгадані особи підзвітні Раді Фонду щодо діяльності фонду.

Рада Фонду самостійно встановлює періодичність
надання їй звітності.


Якщо для працівника підприємства переваги недержавного пенсійного забезпечення виявляються, головним чином, після виходу на пенсію, то для роботодавця ці переваги реалізуються на етапі створення чи участі у пенсійному фонді.

ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПЕНСІЙНИХ АКТИВІВ

1. Розмежування й відокремлення активів пенсійного фонду від активів засновників і роботодавців-платників, а також суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення, які будуть надавати послуги в цій сфері (адміністратора, компанії по управлінню активами, зберігача)

2. Диверсифікованість пенсійних активів при інвестуванні (у межах встановлених Законом норм)

3. Внутрішній взаємоконтроль між суб'єктами НПЗ за дотриманням норм законодавства, статуту, відповідних договорів і надання відповідним державним органам інформації щодо їхніх порушень

4. Наявність системи звітності суб'єктів НПЗ перед Радою Фонду, Ради Фонду перед зборами засновників

5. Інформування громадськості про діяльність НПФ шляхом публікації інформації про його діяльність;

6. Надання учасникові щорічної безоплатної і платної (на письмовий запит) інформації про стан його пенсійних активів;

7. Здійснення державного нагляду та контролю в сфері НПЗ. Встановлення вимог до суб'єктів НПЗ щодо надання ними послуг (система державної реєстрації, ліцензування, кваліфікаційні вимоги, обмеження розмірів винагород за надані Фонду послуги та інше).

Компанія з управління активами “IQ-Technology” має всі необхідні ліцензії та може надати Вам повний комплекс послуг з організації системи недержавного пенсійного забезпечення.

Наші фахівці, спираючись на свій досвід, створять пенсійну програму максимально орієнтовану на потреби Вашого підприємства, інтереси засновників та роботодавців.


Переваги й недоліки використання різних схем участі в системі недержавних пенсійних фондів