ГРУПА КОМПАНІЙ IQ
Головне меню


ІНФОРМАЦІЯ
ПРО УМОВИ ТА ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЙ К’Ю - ТЕХНОЛОДЖІ»


Перелік фінансових послуг, що надаються

ТОВ «КУА «АЙ К’Ю - ТЕХНОЛОДЖІ» надає фінансові послуги, передбачені статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а саме:

 • діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення (діяльність з адміністрування недержавнх пенсіних фондів)
 • професійну діяльність на ринках капіталу (діяльність з управління активами інституційних інвесторів).
Діяльність з управління активами інституційних інвесторів - це професійна діяльність учасника ринків капіталу - компанії з управління активами, що провадиться нею за винагороду від свого імені або на підставі відповідного договору з інституційними інвесторами.

Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів - це професійна діяльність учасника фондового ринку - адміністратора недержавного пенсійного фонду, що провадиться ним за винагороду від свого імені та на підставі відповідного договору з недержавним пенсійним фондом.


Порядок та умови надання фінансових послуг

1. Загальні порядок та умови укладання договорів із споживачами фінансових послуг
1.1. Договір із споживачем фінансових послуг укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.
1.2. Договір із споживачем фінансових послуг вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору та підписали цей договір.
1.3. Договір із споживачем фінансових послуг укладається за умови надання споживачем фінансових послуг документів, які ідентифікують його особу відповідно до вимог чинного законодавства, а також підтверджують його дієздатність та правоздатність.
1.4. Місцем укладення договору із споживачем фінансових послуг є місцезнаходження Товариства.
1.5. Від Товариства договір із споживачем фінансових послуг підписує її керівник або уповноважена особа.

2. Умови та порядок укладання договорів із споживачами фінансових послуг під час провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів
2.1. Товариство надає фінансові послуги недержавному пенсійному фонду на підставі договору про адміністрування пенсійного фонду, який укладається з радою недержавного пенсійного фонду у письмовій формі.
2.2. Товариство діє від імені пенсійного фонду і в інтересах його учасників.
2.3. Істотними умовами договору адміністрування пенсійного фонду є:

 • повна назва та місцезнаходження (юридична адреса) органів управління договірних сторін;
 • вид пенсійного фонду (відкритий, корпоративний чи професійний);
 • предмет договору;
 • права і обов'язки сторін;
 • застереження щодо конфіденційності;
 • порядок подання звітності та інформації;
 • відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору та порушення конфіденційності;
 • строк дії договору;
 • розмір оплати послуг з адміністрування пенсійного фонду;
 • порядок зміни умов договору;
 • умови дострокового розірвання договору.
Договір може містити за згодою сторін інші умови, які не суперечать законодавству. Невід'ємним додатком до договору є інвестиційна декларація пенсійного фонду.

3. Умови та порядок припинення надання фінансових послуг споживачам під час провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів
3.1. Надання фінансових послуг споживачам під час провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів припиняється у зв’язку з закінченням договору або достроково.
3.2. Дострокове припинення договору проводиться у разі:
 • анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів товариства;
 • ліквідації або припинення Товариства в результаті злиття, приєднання, поділу, внаслідок чого порушуються вимоги Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» щодо пов'язаних осіб;
 • укладення Товариством угод, які порушують або наслідком яких є порушення норм законодавства з недержавного пенсійного забезпечення, умов договору;
 • визнання незадовільними результатів діяльності Товариства щодо адміністрування пенсійного фонду радою пенсійного фонду;
 • припинення дії договору достроково за згодою сторін.
3.3. Дострокове розірвання договору за ініціативою Товариства провадиться у разі, коли Товариство не спроможне надалі здійснювати адміністрування пенсійного фонду, про що Товариство повинно письмово повідомити раду пенсійного фонду із зазначенням причин, які перешкоджають виконанню ним такого договору.
3.4. У разі припинення дії договору, укладеного Товариством з пенсійним фондом, Товариство забезпечує передачу в повному обсязі системи персоніфікованого обліку учасників фонду та відповідної документації у порядку, визначеному законодавством з недержавного пенсійного забезпечення.

4. Порядок доступу споживачів фінансових послуг до документів та інформації, що пов’язані з наданням фінансових послуг
4.1. Товариство зобов'язане забезпечувати зберігання договорів про надання фінансових послуг та захист інформації, яка міститься у цих договорах, з метою недопущення її незаконного розкриття і завдання внаслідок цього матеріальної чи моральної шкоди споживачам фінансових послуг.
4.2. Доступ до документів та іншої інформації, пов'язаної з наданням фінансових послуг обмежується колом осіб, які мають право отримувати цю інформацію.
Такими особами є:
 • працівники Товариства в межах їх посадових обов`язків;
 • органи державної та судової влади на письмову вимогу, в межах компетенції, визначеної законодавством України, при здійсненні ними передбачених законодавством заходів нагляду та контролю.
Інші юридичні та фізичні особи можуть отримати інформацію щодо діяльності Товариства шляхом безпосереднього доступу до інформації, в порядку, визначеному законодавством та внутрішніми документами Товариства.
4.3. Надання інформації споживачу фінансової послуги здійснюється лише за його письмовим запитом і тільки стосовно фінансових операцій, які безпосередньо пов’язані з виконанням Товариством зобов’язань перед цим споживачем фінансових послуг.
4.4. За письмовим запитом споживача фінансової послуги Товариство надає йому інформацію щодо діяльності Товариства, до якої він має право вільного доступу, зокрема:
 • відомості про фінансові показники діяльності Товариства та його економічний стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню;
 • перелік керівників Товариства та його відокремлених підрозділів;
 • перелік послуг, що надаються Товариством;
 • вартість фінансових послуг;
 • перелік осіб, частки яких у статутному капіталі Товариства перевищують п'ять відсотків;
 • іншу інформацію з питань надання фінансових послуг, право на отримання якої закріплено законами України.
4.5. Споживачі фінансової послуги не мають права на отримання інформації щодо інших споживачів фінансових послуг Товариства.
4.6. Поширення інформації здійснюється з урахуванням Конституції України, Закону України «Про інформацію», інших законодавчих та нормативно-правових актів.

5. Порядок зберігання договорів та інших документів, пов’язаних із наданням фінансових послуг
5.1. Всі договори та інші документи, що пов’язані з наданням фінансових послуг, укладаються у письмовій формі.
Копії договорів зберігаються також на електронних носіях інформації.
5.2. Паперові носії інформації, зокрема, договори та інші документи, що пов’язані із наданням фінансових послуг, зберігаються у сейфі, доступ до якого мають лише особи, які безпосередньо задіяні в наданні фінансової послуги.
5.3. Доступ до комп'ютерного обладнання, де міститься електронні форми договорів та інших документів, що пов’язані з наданням фінансових послуг, дозволяється тільки уповноваженим працівникам, які безпосередньо задіяні в наданні фінансової послуги.
5.4. Автоматизовані системи, які обробляють інформацію на електронних носіях інформації, повинні забезпечувати доступ користувачів під час роботи з документами лише в межах, що необхідні для виконання ними своїх службових обов’язків.
5.5. Автоматизовані системи оброблення інформації повинні мати систему захисту інформації, що унеможливлює оброблення інформації, минаючи її. Інформація в електронному вигляді захищається шляхом обмеження доступу через встановлення паролів.
5.6. Отримання інформації з електронних баз даних нештатними засобами забороняється.
5.7. З метою забезпечення можливості відновлення інформації щодо договорів про надання фінансових послуг та інших документів і інформації, що пов’язані з наданням фінансових послуг, що містяться на електронних носіях інформації, формуються архіви цих документів в електронному вигляді в порядку, встановленому законодавством.
5.8. Архіви зберігаються на сервері та/або зовнішніх носіях у захищеному вигляді із забезпеченням контролю цілісності інформації під час роботи з архівними матеріалами.
Договори щодо надання фінансових послуг та додатки і додаткові угоди до них зберігаються протягом дії договору та протягом п'яти років після виконання сторонами договору всіх взаємних зобов'язань або припинення договору Товариством в односторонньому порядку чи за згодою сторін договору, крім випадків, передбачених законодавством.

6. Порядок проведення внутрішнього контролю щодо дотримання законодавства та внутрішніх регламентуючих документів при здійсненні операцій з надання фінансових послуг
6.1. Внутрішній контроль – це сукупність процедур, що здійснюються Товариством для забезпечення дотримання ним законодавства та внутрішніх регламентуючих документів при наданні фінансових послуг.
6.2. Метою внутрішнього контролю є:
 • дотримання встановлених ліцензійними умовами обов’язкових нормативів, а також інших вимог і показників, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами;
 • ефективності управління ризиками у процесі здійснення професійної діяльності;
 • системного аналізу Товариства на предмет фінансової стійкості та платоспроможності;
 • своєчасності, правильності, повноти та точності відображення показників діяльності Товариства у звітності, передбаченої законодавством;
 • цільового використання коштів споживачів фінансових послуг;
 • збереження активів Товариства та споживачів фінансових послуг;
 • ефективності заходів щодо виконання прийнятих управлінських рішень.
6.3. Внутрішній контроль за наданням фінансових послуг споживачам поділяється на: поточний контроль, спеціальний контроль та внутрішній аудит.
Внутрішній контроль здійснюється постійно керівником Товариства та незалежним аудитором шляхом перевірки достовірності інформації у фінансовій та іншій звітності Товариства та проведення ревізій її фінансово-господарської діяльності.
Спеціальний контроль здійснюється у разі виявлення ознак порушень прав та/або інтересів Товариства, споживачів фінансових послуг, держави шляхом службового розслідування за рішенням загальних зборів учасників Товариства, до якого можуть залучатись працівники Товариства та сторонні особи.
Внутрішній аудит (контроль) здійснюється на підставі Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю).
6.4. Організаційна структура системи внутрішнього контролю базується на таких принципах:
 • координації виконавчих та контролюючих функцій працівників Товариства;
 • застосування заходів дисциплінарного впливу (стягнення/заохочення) до працівників Товариства в залежності від якості надання ними фінансових послуг споживачу;
6.5. Проведення внутрішнього контролю здійснюється за такими критеріями:
 • відповідності діяльності Товариства та політики її бухгалтерського обліку вимогам чинного законодавства та процедурам, встановленим її внутрішніми документами;
 • системного аналізу та оцінки діяльності Товариства на предмет її фінансової стійкості та платоспроможності;
 • оцінки ефективності системи управління активами та зобов’язаннями Товариства, в тому числі, оцінки структури її портфеля;
 • моніторингу та управління ризиками, що виникають у процесі діяльності Товариства, та їх мінімізації;
 • дотримання встановлених НКЦПФР обов’язкових нормативів та інших показників та вимог, що обмежують ризики при проведенні операцій з фінансовими активами;
 • своєчасності, правильності та повноти відображення господарської та професійної діяльності у звітності Товариства;
 • здійснення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації персоналу;
 • оцінки ефективності заходів контролю.
6.6. Внутрішній аудит (контроль) проводить окрема посадова особа Товариства, призначена за рішенням загальних зборів учасників Товариства.
Посадова особа служби внутрішнього аудиту (контролю) виконує наступні функції:
 • нагляду за поточною діяльністю Товариства як фінансової установи;
 • контролю за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління Товариства;
 • перевірки результатів поточної фінансової діяльності Товариства;
 • аналізу інформації про діяльність Товариства як фінансової установи, професійної діяльності її працівників, випадків перевищення повноважень посадовими особами Товариства.
За результатами здійснення нагляду та контролю Посадова особа служби внутрішнього аудиту (контролю) здійснює об’єктивний аналіз фактичних даних з метою надання незалежної оцінки і висловлення думки про надійність і ефективність систем, процесів, операцій, а також здійснює консультаційну підтримку керівництва і менеджменту Товариства.
6.7. За результатами перевірки Товариства Посадова особа служби внутрішнього аудиту (контролю) складає і підписує висновок, у яком викладаються виявлені недоліки та порушення при проведенні відповідних фінансових операцій з наведенням причин, що створили умови для здійснення порушень, а також пропозиції про прийняття заходів щодо їх усунення. Для прийняття організаційних заходів висновок направляється керівнику та загальним зборам учасників Товариства.

7. Відповідальність посадових осіб, до посадових обов’язків яких відноситься укладання та виконання договорів щодо надання фінансових послуг
7.1 Особи, до посадових обов’язків яких належить безпосередня робота з споживачами фінансових послуг, укладання та виконання договорів про надання фінансових послуг, несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків.
7.2. Інші види стягнень та ступінь відповідальності визначаються у відповідності з нормами чинного законодавства України.


Вартість/тарифи за надання фінансових послуг

Вартість за надання послуг з управління активами інституційних інвесторів (управління активами інститутів спільного інвестування, управління активами пенсійних фондів), а також послуг з адміністрування недержаних пенсійних фондів формується виходячи з кон'юнктури ринку цих послуг, намагання оптимально задовольнити потреби споживача, забезпечення отримання при цьому належного рівня винагороди, і зазначається у договорах про надання відповідних фінансових послуг.

Вартість за надання послуг, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, на окремі операції, що здійснюються за рахунок учасника пенсійного фонду:
 • надання виписок з індивідуальних пенсійних рахунків на письмовий запит учасника фонду (крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк) - 5 гривень;

 • надання інформації на письмову вимогу отримувача пенсії (крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк) - 5 гривень;

 • переведення пенсійних коштів учасника фонду з недержавного пенсійного фонду до іншого пенсійного фонду, страхової організації чи на пенсійний депозитний рахунок банку - 10 % від суми переведення, але не більше 50 гривень.

Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг

Захист прав споживачів фінансових послуг ґрунтується на таких принципах:
 • забезпечення відповідального ставлення до всіх категорій споживачів фінансових послуг, у тому числі при врегулюванні простроченої заборгованості (дотримання вимог щодо етичної поведінки);
 • забезпечення своєчасного надання повної, точної та достовірної інформації про фінансові послуги, суб’єктів господарювання, які надають фінансові послуги, та про їх фінансовий стан;
 • сприяння просвітницькій роботі з метою забезпечення обізнаності споживачів фінансових послуг, отримання ними навичок, знань та впевненості щодо розуміння ризиків, відповідальності та можливостей, пов’язаних із користуванням фінансовими послугами;
 • забезпечення відповідальної ділової поведінки осіб, які надають фінансові послуги, та їх уповноважених представників (осіб, що надають посередницькі послуги на ринках фінансових послуг);
 • забезпечення захисту коштів та інших активів споживачів фінансових послуг від шахрайства та зловживань;
 • забезпечення захисту персональних даних споживачів фінансових послуг;
 • створення і впровадження механізму досудового вирішення спорів щодо надання фінансових послуг;
 • сприяння конкуренції у сфері надання фінансових послуг.
З метою захисту своїх прав споживач має право звернутися до:
 • Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
  адреса: 01010, м. Київ, вул. Князів Острозьких, 8, к. 30
  веб-сайт: https://www.nssmc.gov.ua
  телефон: +38 (044) 254-24-31
 • Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби) або її територіальних органів (інформація про адреси та телефони територіальних органів Держпродспоживслужби розміщені на сайті за посиланням: https://dpss.gov.ua/sluzhba/teritorialniorgani)
  адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1
  веб-сайт: https://dpss.gov.ua
  телефон: +38 (044) 279-12-70
Споживач має право звернутися до ТОВ «КУА «АЙ К’Ю - ТЕХНОЛОДЖІ» з письмовою скаргою/заявою та отримати обґрунтовану відповідь протягом строків, визначених законодавством.

Захист прав споживачів фінансових послуг в ТОВ «КУА «АЙ К’Ю - ТЕХНОЛОДЖІ» здійснюється шляхом:
 • позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг (шляхом надання письмових звернень, запитів, листів до Товариства);
 • судового врегулювання спорів.Оголошення

Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», в країні введено воєнний стан.

ПРОТЯГОМ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ГРУПИ «IQ» ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПЕРЕВАЖНО У ДИСТАНЦІЙНІЙ ФОРМІ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ ФОРМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. ВІДВІДУВАЧІ У ПРИМІЩЕННЯ КОМПАНІЙ ГРУПИ «IQ» ДОПУСКАЮТЬСЯ ЗА ПОПЕРЕДНІМ ЗАПИСОМ ЛИШЕ З ДОТРИМАННЯМ ВСТАНОВЛЕНИХ БЕЗПЕКОВИХ ОБМЕЖЕНЬ.

З усіх питань звертайтеся до співробітників компаній Групи «IQ» телефоном або електронною поштою