ГРУПА КОМПАНІЙ IQ
Пенсійне забезпечення arrow Адміністрування НПФ
Головне меню


Адміністрування недержавних пенсійних фондів

Адміністратором недержавного пенсійного фонду може бути:

 • юридична особа, яка надає професійні послуги з адміністрування недержавних пенсійних фондів (професійний адміністратор);

 • юридична особа - одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду;

 • компанія з управління активами.

 • Юридична особа, яка має намір провадити діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів, повинна отримати в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку ліцензію на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

  Надання послуг з адміністрування недержавних пенсійних фондів може поєднуватися лише з діяльністю з управління активами відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

  Одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, який самостійно здійснює адміністрування такого фонду, не має права здійснювати управління активами пенсійних фондів, якщо він не є компанією з управління активами.

  У разі створення корпоративного пенсійного фонду одноосібним засновником рішення про здійснення адміністрування самим засновником або про залучення професійного адміністратора приймається вищим органом управління або власником такого засновника.

  У разі прийняття рішення про самостійне адміністрування корпоративного пенсійного фонду його засновником такий засновник повинен утворити відповідний структурний підрозділ.

  Адміністратор надає послуги пенсійному фонду на підставі договору про адміністрування пенсійного фонду, який укладається з радою пенсійного фонду у письмовій формі.

  Адміністратор діє від імені пенсійного фонду і в інтересах його учасників.

  Істотними умовами договору про адміністрування пенсійного фонду є:

 • повна назва та місцезнаходження (юридична адреса) органів управління договірних сторін;

 • вид пенсійного фонду (відкритий, корпоративний чи професійний);

 • предмет договору;

 • права і обов'язки сторін;

 • застереження щодо конфіденційності;

 • порядок подання звітності та інформації;

 • відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору та порушення конфіденційності;

 • строк дії договору;

 • розмір оплати послуг з адміністрування пенсійного фонду (за винятком випадків, передбачених частиною одинадцятою статті 20 та частиною другою статті 30 Закону);

 • порядок зміни умов договору;

 • умови дострокового розірвання договору.

 • Договір може містити за згодою сторін інші умови, які не суперечать законодавству. Невід'ємним додатком до договору є інвестиційна декларація пенсійного фонду.

  Адміністратор зобов'язаний:

 • вести персоніфікований облік учасників пенсійного фонду відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та інших нормативно-правових актів;

 • укладати пенсійні контракти від імені пенсійного фонду;

 • забезпечувати здійснення пенсійних виплат учасникам фонду у випадках, передбачених законом;

 • надавати зберігачу розпорядження щодо перерахування грошових коштів для оплати витрат, що здійснюються за рахунок пенсійних активів відповідно до статті 48 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»;

 • надавати пенсійному фонду агентські та рекламні послуги, пов'язані з його діяльністю;

 • надавати інформацію відповідно до умов договору та Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», а також інших нормативно-правових актів;

 • складати відповідно до вимог Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та інших нормативно-правових актів звітність у сфері недержавного пенсійного забезпечення, вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність пенсійного фонду відповідним органам виконавчої влади та раді пенсійного фонду;

 • у письмовій формі інформувати учасників накопичувальної системи пенсійного страхування про умови і порядок отримання довічної пенсії за рахунок коштів, облікованих на їх індивідуальних пенсійних рахунках;

 • виконувати інші обов'язки у випадках, передбачених законом.

 • З метою провадження своєї діяльності адміністратор має право засновувати представництва, філії, інші відокремлені підрозділи відповідно до законодавства у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперівта фондового ринку.


  Вимоги до створення професійного адміністратора недержавних пенсійних фондів

  Професійний адміністратор може утворюватися фізичними та юридичними особами, в тому числі особами, що є засновниками пенсійних фондів будь-якого виду, в формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю відповідно до законів з питань регулювання діяльності господарських товариств з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

  Зберігач не може бути засновником адміністраторів тих пенсійних фондів, з радами фондів яких він уклав договори про обслуговування пенсійних фондів.

  Професійний адміністратор, утворений як акціонерне товариство, має право випускати виключно прості іменні акції.

  Професійний адміністратор має найменування, яке відображає його організаційно-правову форму, містить слова «адміністратор пенсійного фонду» та відрізняється від найменувань будь-яких інших адміністраторів пенсійних фондів.


  Установчі документи професійного адміністратора пенсійних фондів

  Професійний адміністратор пенсійного фонду діє на підставізасновницького договору і статуту, які повинні відповідати вимогам законів України, що регулюють діяльність господарських товариств та Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

  Статут професійного адміністратора не може передбачати провадження ним будь-яких інших видів діяльності, крім визначених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

  Інформація про внесення змін до установчих документів професійного адміністратора має надаватися ним Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом семи робочих днів після реєстрації таких змін.


  Органи управління адміністратора

  Органи управління адміністратора утворюються відповідно до законів з питань регулювання діяльності господарських товариств з урахуванням вимог Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

  До складу виконавчих і контролюючих органів адміністратора можуть входити лише особи, які:

 • є дієздатними;

 • відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

 • не мають обмежень щодо виконання покладених на них функцій, які виникають через їх пов'язаних осіб;

 • не були засуджені за умисні кримінальні правопорушення;

 • протягом останніх семи років не були керівниками юридичних осіб, визнаних банкрутами або підданих процедурі примусової ліквідації у період перебування цієї особи на керівній посаді.

 • Посадові особи адміністратора не мають права отримувати у будь-якому вигляді винагороду від зберігача, осіб, які здійснюють управління активами, аудитора пенсійного фонду, адміністрування якого він здійснює, а також від пов'язаних осіб зазначених суб'єктів.

  Вимоги, встановлені цією статтею, поширюються також на керівника структурного підрозділу з адміністрування пенсійних фондів компанії з управління активами та керівника структурного підрозділу одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду.


  Ведення персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів

  Ведення персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів забезпечується адміністратором та передбачає ведення індивідуальних пенсійних рахунків учасників фонду.

  Адміністратор зобов'язаний відкрити індивідуальний пенсійний рахунок учасника фонду протягом 30 календарних днів з дня укладення першого за часом пенсійного контракту на користь такого учасника, але не пізніше дати отримання першого пенсійного внеску за цим пенсійним контрактом. У разі переведення пенсійних коштів учасника фонду від інших фінансових установ відповідно до вимог Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» адміністратор зобов'язаний відкрити індивідуальний пенсійний рахунок учасника фонду протягом 30 календарних днів з дня укладення договору про виплату пенсій на визначений строк або іншого документа, на підставі якого здійснюється переведення належних учаснику пенсійних коштів, але не пізніше дати отримання таких коштів.

  У системі персоніфікованого обліку індивідуальний пенсійний рахунок відкривається кожному учаснику фонду. Для ідентифікації учасника фонду в номері індивідуального пенсійного рахунка використовується реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів), а у разі його відсутності використовується серія (та за наявності - номер) паспорта учасника фонду чи іншого документа, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

  На індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду ведеться облік суми належних йому пенсійних коштів в одиницях пенсійних активів та гривнях виходячи з поточної чистої вартості одиниці пенсійних активів пенсійного фонду.

  На індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду ведеться окремо облік коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, що належить учаснику, а також може відображатися інша інформація, визначена законодавством або внутрішніми документами адміністратора.

  Система персоніфікованого обліку учасників фонду повинна містити інформацію щодо кожного учасника фонду, вкладників фонду, які здійснюють внески на користь учасника фонду, інформацію про пенсійну схему, кількість одиниць пенсійних активів пенсійного фонду, чисту вартість одиниці пенсійних активів пенсійного фонду, загальну суму пенсійних коштів. Облік коштів та кількості одиниць пенсійних активів здійснюється окремо по учасниках накопичувальної системи пенсійного страхування та учасниках недержавного пенсійного забезпечення.

  Порядок ведення персоніфікованого обліку учасників пенсійних фондів визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

  Інформація з індивідуального пенсійного рахунку учасника фонду зберігається на паперовому та електронному носіях в адміністратора протягом строку дії відповідного пенсійного контракту та, якщо було укладено договір про виплату пенсії на визначений строк, протягом строку дії такого договору, а після припинення правовідносин між учасником (вкладником) фонду та пенсійним фондом - протягом десяти років, якщо інше не передбачене законодавством.

  На вимогу учасника фонду адміністратор зобов'язаний надавати виписку з його індивідуального пенсійного рахунку, при цьому один раз на рік - безоплатно.


  Передача системи персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів

  Передача системи персоніфікованого обліку учасників пенсійних фондів та відповідної документації здійснюється адміністратором у разі:

 • розірвання договору, укладеного ним з радою пенсійного фонду;

 • ліквідації адміністратора;

 • припинення адміністратора в результаті передачі всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам-правонаступникам, внаслідок чого порушуються вимоги цього Закону щодо пов'язаних осіб;

 • анулювання ліцензії, виданої адміністратору на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів.

 • Адміністратор зобов'язаний забезпечити передачу в повному обсязі системи персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів та відповідної документації після отримання від ради пенсійного фонду або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про обраного чи тимчасово призначеного нового професійного адміністратора. До передачі системи персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів та відповідної документації адміністратор зобов'язаний продовжувати виконання своїх функцій.

  Передача системи персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів та відповідної документації здійснюється у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.


  Ліцензування діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів

  Особа, що виявила бажання здійснювати діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів, зобов'язана отримати ліцензію на провадження такої діяльності в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  Порядок ліцензування діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

  Особа, яка подає документи на отримання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (крім випадку, зазначеного у частині п'ятій статті 27 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»), повинна відповідати таким вимогам:

 • мати сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 2,5 мільйона гривень на день подання документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання цієї ліцензії;

 • мати кадри відповідного кваліфікаційного рівня, належне технічне забезпечення та інформаційні системи для ведення персоніфікованого обліку учасників фонду, які відповідають вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку для видачі ліцензії на провадження діяльності з адміністрування має право проводити виїзні перевірки відповідності адміністратора встановленим вимогам та достовірності документів, поданих таким адміністратором згідно з установленими нею ліцензійними умовами.

  Особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не меншому, ніж 2,5 мільйона гривень.

  У разі зменшення визначеного законодавством розміру власного капіталу особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, зобов'язана:

 • повідомити про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку протягом трьох робочих днів з дня виникнення такого зменшення;

 • привести розмір власного капіталу у відповідність з обов'язковим розміром, передбаченим цією частиною, протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності та надати відповідні підтвердні документи Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право прийняти рішення про продовження строку усунення невідповідності розміру власного капіталу особи, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, вимогам частини четвертої статті 27 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» на строк не більш як три місяці.

  Ліцензія на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів видається юридичній особі - одноосібному засновнику корпоративного пенсійного фонду, яка прийняла рішення про самостійне здійснення адміністрування цього фонду, за умови, що така юридична особа має технічне забезпечення та інформаційні системи для ведення персоніфікованого обліку учасників фонду та кадри відповідного кваліфікаційного рівня, які відповідають вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

  Одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого пенсійного фонду та отримав ліцензію на провадження діяльності з адміністрування недержавними пенсійними фондами, не має права здійснювати діяльність з адміністрування будь-якого іншого пенсійного фонду.

  Професійний адміністратор має право здійснювати адміністрування декількох пенсійних фондів одночасно, а також управляти активами пенсійного фонду, адміністратором якого він є, за умови наявності відповідної ліцензії. Професійний адміністратор має право бути адміністратором створеного ним корпоративного пенсійного фонду.


  Анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів

  Анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в ліцензійних умовах.

  Рішення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів надається письмово Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку усім пенсійним фондам, з якими адміністратором укладено договори про адміністрування недержавного пенсійного фонду, протягом одного робочого дня з дати прийняття такого рішення та підлягає обов'язковому оприлюдненню у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

  У разі анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, виданої юридичній особі - одноосібному засновникові корпоративного пенсійного фонду, такий засновник зобов'язаний ініціювати припинення повноважень членів ради фонду, дії яких спричинили анулювання цієї ліцензії, та забезпечити обрання нових членів ради фонду замість звільнених протягом трьох робочих днів з дати отримання пенсійним фондом повідомлення про анулювання ліцензії адміністратора цього фонду.

  У разі анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, виданої адміністратору пенсійного фонду, рада такого фонду зобов'язана забезпечити укладення договору про адміністрування недержавного пенсійного фонду протягом п'яти робочих днів з іншим адміністратором.

  Адміністратор, ліцензію якого анульовано, припиняє виконання функцій з адміністрування пенсійного фонду з дня передачі системи персоніфікованого обліку новому адміністратору та зобов'язаний безоплатно надавати допомогу новому адміністратору у виконанні зобов'язань, що виникли до передачі цьому адміністратору системи персоніфікованого обліку.

  У разі анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, який одночасно є і адміністратором такого фонду, має право на повторне отримання такої ліцензії не раніше ніж через рік після дати анулювання ліцензії, а професійний адміністратор пенсійних фондів - у будь-який час.


  Тимчасове призначення адміністратора недержавних пенсійних фондів

  У разі, якщо протягом десяти робочих днів з дати отримання пенсійним фондом повідомлення про анулювання ліцензії адміністратора цього фонду рада фонду не укладе договір з новим адміністратором, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може тимчасово призначити своїм рішенням адміністратора для виконання всіх функцій адміністратора, ліцензію якого анульовано. Порядок тимчасового призначення адміністратора визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

  Рішення про тимчасове призначення адміністратора надається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у письмовій формі адміністратору, ліцензію якого анульовано, а також всім пенсійним фондам, з якими цим адміністратором було укладено договори, та їх компаніям з управління активами або іншій особі, яка здійснює управління активами, протягом одного робочого дня після прийняття такого рішення.

  Розмір оплати послуг тимчасово призначеного адміністратора визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку виходячи із середніх розмірів оплати відповідних послуг.

  Рада фонду має право укласти договір про адміністрування пенсійного фонду з тимчасово призначеним адміністратором або змінити тимчасово призначеного адміністратора шляхом укладення договору з іншим адміністратором і повинна повідомити про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку протягом трьох робочих днів після укладення відповідного договору. На підставі цього повідомлення зупиняється дія рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про тимчасове призначення адміністратора.


  Оплата послуг з адміністрування пенсійного фонду

  Розмір тарифів на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду визначається договором про адміністрування пенсійного фонду.

  Оплата послуг з адміністрування пенсійного фонду здійснюється в грошовій формі.

  У разі коли адміністрування корпоративного пенсійного фонду здійснює його одноосібний засновник, витрати на адміністрування такого корпоративного пенсійного фонду здійснюються за рахунок цього засновника.


  Відповідальність адміністратора пенсійного фонду

  Адміністратор пенсійного фонду несе відповідальність за своїми зобов'язаннями перед пенсійними фондами, з радами яких він уклав договори про адміністрування, всім майном, що належить йому на праві власності.

  Відшкодування збитків, завданих адміністратором, здійснюється за рахунок його резервного фонду, а у разі недостатності резервного фонду - за рахунок іншого майна адміністратора. Порядок формування та вимоги до розміщення коштів резервного фонду встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

  Адміністратор не має права передавати свої зобов'язання перед пенсійними фондами іншим особам.

  Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями адміністратора пенсійного фонду, адміністратор не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.


  Адміністрування пенсійного фонду у разі припинення юридичної особи - адміністратора пенсійного фонду

  У разі припинення юридичної особи - адміністратора засновники такого адміністратора зобов'язані протягом п'яти робочих днів з дня прийняття рішення про початок відповідної процедури повідомити про це ради пенсійних фондів, з якими такий адміністратор уклав договори; осіб, які здійснюють управління активами пенсійного фонду; зберігачів відповідних пенсійних фондів; Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

  У разі ліквідації, а також припинення юридичної особи - адміністратора в результаті злиття, приєднання, поділу, внаслідок чого порушуються вимоги Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» щодо пов'язаних осіб, адміністратор зобов'язаний передати систему персоніфікованого обліку учасників фонду та відповідну документацію новому адміністратору в порядку, встановленому статтею 26 цього закону.
   

  Оголошення

  Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», в країні введено воєнний стан.

  ПРОТЯГОМ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ГРУПИ «IQ» ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПЕРЕВАЖНО У ДИСТАНЦІЙНІЙ ФОРМІ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ ФОРМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. ВІДВІДУВАЧІ У ПРИМІЩЕННЯ КОМПАНІЙ ГРУПИ «IQ» ДОПУСКАЮТЬСЯ ЗА ПОПЕРЕДНІМ ЗАПИСОМ ЛИШЕ З ДОТРИМАННЯМ ВСТАНОВЛЕНИХ БЕЗПЕКОВИХ ОБМЕЖЕНЬ.

  З усіх питань звертайтеся до співробітників компаній Групи «IQ» телефоном або електронною поштою