ГРУПА КОМПАНІЙ IQ
Спільне інвестування arrow Управління активами ІСІ
Головне меню


Компанія з управління активами

Компанія з управління активами - господарське товариство, створене відповідно до законодавства у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, яке провадить професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Компанія з управління активами здійснює управління активами інституту спільного інвестування.

Розмір статутного капіталу компанії з управління активами повинен становити не менш як 7 мільйонів гривень.

У компанії з управління активами створюється резервний фонд у розмірі, визначеному установчими документами, але не меншому як 25 відсотків статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду визначається установчими документами компанії з управління активами, але не може бути меншим 5 відсотків суми чистого прибутку. Кошти резервного фонду використовуються в порядку, визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Частка держави в статутному капіталі компанії з управління активами не може перевищувати 10 відсотків.

Поєднання діяльності з управління активами з іншими видами професійної діяльності на ринках капіталу забороняється, крім випадків, передбачених законом.

Компанія з управління активами може провадити діяльність з управління іпотечним покриттям.

Компанія з управління активами бере участь в управлінні діяльністю юридичної особи, акції (частки, паї) якої належать до складу активів інституту спільного інвестування, активами якого компанія управляє.

Компанія з управління активами може одночасно здійснювати управління активами кількох інститутів спільного інвестування.

У відносинах з третіми особами компанія з управління активами корпоративного фонду повинна діяти від імені та в інтересах такого фонду на підставі договору про управління активами.

У відносинах з третіми особами компанія з управління активами пайового фонду повинна діяти від власного імені, в інтересах учасників такого фонду та за його рахунок або в разі недостатності коштів фонду - за власний рахунок.

Компанія з управління активами інституту спільного інвестування повідомляє зберігачу активів інституту спільного інвестування про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів корпоративного фонду або компанії з управління активами пайового фонду, крім активів, облік яких веде зберігач активів інституту спільного інвестування, не пізніше трьох робочих днів з дня проведення операції.


Обмеження діяльності компанії з управління активами

Діяльність компанії з управління активами може бути обмежена у випадках, передбачених законом.

Компанія з управління активами під час провадження діяльності з управління активами інституту спільного інвестування не має права:

 • набувати за рахунок активів інституту спільного інвестування майно та цінні папери тих видів, що не передбачені інвестиційною декларацією інституту спільного інвестування;

 • здійснювати за власні кошти операції з активами інституту спільного інвестування, якими вона управляє;

 • безоплатно відчужувати активи інституту спільного інвестування;

 • брати позику або кредит, що підлягає поверненню за рахунок активів інституту спільного інвестування, в обсязі більш як 10 відсотків вартості чистих активів інституту спільного інвестування на строк понад три місяці з іншою метою, ніж використання цих коштів для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування;

 • надавати позику за рахунок активів інституту спільного інвестування;

 • використовувати активи інституту спільного інвестування для забезпечення виконання зобов’язань, стороною в яких не є такий інститут спільного інвестування;

 • придбавати за рахунок активів інституту спільного інвестування векселі, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

 • розміщувати цінні папери інших емітентів, крім цінних паперів інституту спільного інвестування, активами яких вона управляє;

 • укладати договори купівлі-продажу з пов’язаними особами такої компанії, крім договорів з торговцями цінними паперами щодо розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування;

 • укладати договори позики (процентні та безпроцентні) з пов’язаними особами такої компанії;

 • продавати цінні папери інституту спільного інвестування зберігачу активів інституту спільного інвестування, депозитарію, оцінювачу майна інституту спільного інвестування та аудитору (аудиторській фірмі) такого інституту, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування;

 • відчужувати майно, що становить активи відповідного інституту спільного інвестування, до активів самої компанії;

 • укладати від імені інституту спільного інвестування договори, які за своїм характером можуть бути укладені лише від імені компанії з управління активами;

 • укладати від імені інституту спільного інвестування договори, які за своїм характером можуть бути укладені лише інститутом спільного інвестування;

 • відчужувати майно, яке належить компанії, до активів інституту спільного інвестування;

 • відчужувати майно, яке становить активи інституту спільного інвестування, на користь іншого інституту спільного інвестування, яким вона управляє, крім випадку перерахування коштів з рахунку одного інституту спільного інвестування на рахунок іншого інституту спільного інвестування при конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування;

 • надавати кредити за рахунок активів інституту спільного інвестування.

 • Обмеження діяльності компанії з управління активами, щодо надання позики за рахунок активів інституту спільного інвестування, придбання за рахунок активів інституту спільного інвестування векселів, укладання договорів купівлі-продажу з пов’язаними особами такої компанії, укладання договорів позики з пов’язаними особами такої компанії та відчуження майна, що становить активи відповідного інституту спільного інвестування, до активів самої компанії, не поширюються на діяльність компанії з управління активами венчурного фонду.


  Винагорода компанії з управління активами

  Винагорода компанії з управління активами (крім компанії з управління активами венчурного фонду) визначається як відсоток вартості чистих активів.

  Винагорода компанії з управління активами венчурного фонду визначається як відсоток вартості чистих активів та/або приросту вартості чистих активів.

  Максимальний розмір винагороди компанії з управління активами (в тому числі премії), порядок її нарахування та сплати встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Винагорода компанії з управління активами виплачується коштами.

  Положення про склад та розмір витрат, що пов’язані з виконанням компанією з управління активами своїх функцій та відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування, затверджується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.


  Ліцензування діяльності компанії з управління активами

  Діяльність з управління активами інституту спільного інвестування провадиться компанією з управління активами на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в порядку, встановленому законодавством, за поданням відповідної саморегулівної організації професійних учасників ринків квпіталу - об’єднання учасників ринків капіталу, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу з управління активами інституційних інвесторів.

  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право прийняти рішення про анулювання ліцензії компанії з управління активами з підстав, встановлених законодавством, а також у разі:

 • провадження компанією з управління активами іншої діяльності, ніж діяльність з управління активами інституційних інвесторів, крім випадків, передбачених законом;

 • неодноразового порушення вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» чи нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що заподіяло шкоду учасникам інституту спільного інвестування, якщо факт її заподіяння встановлено судом;

 • непровадження компанією з управління активами діяльності з управління активами інституту спільного інвестування протягом двох років.

 • Анулювання ліцензії компанії з управління активами є підставою для ліквідації пайового фонду.

  Анулювання ліцензії може бути оскаржено компанією з управління активами в судовому порядку.


  Відповідальність компанії з управління активами

  Компанія з управління активами несе майнову відповідальність за порушення вимог законодавства, регламенту, проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування, інвестиційної декларації, договору про управління активами корпоративного фонду.

  Підстави для використання коштів резервного фонду компанії з управління активами встановлюються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  Компанія з управління активами, яка перевищила свої повноваження або уклала договір не від імені корпоративного фонду, несе відповідальність за зобов’язаннями, які виникають внаслідок виконання таких договорів, лише майном, що належить їй на праві власності, якщо інше не встановлено законом.

  У разі визнання компанії з управління активами банкрутом активи інституту спільного інвестування не включаються до ліквідаційної маси компанії з управління активами.
   

  Оголошення

  Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», в країні введено воєнний стан.

  ПРОТЯГОМ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ГРУПИ «IQ» ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПЕРЕВАЖНО У ДИСТАНЦІЙНІЙ ФОРМІ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ ФОРМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. ВІДВІДУВАЧІ У ПРИМІЩЕННЯ КОМПАНІЙ ГРУПИ «IQ» ДОПУСКАЮТЬСЯ ЗА ПОПЕРЕДНІМ ЗАПИСОМ ЛИШЕ З ДОТРИМАННЯМ ВСТАНОВЛЕНИХ БЕЗПЕКОВИХ ОБМЕЖЕНЬ.

  З усіх питань звертайтеся до співробітників компаній Групи «IQ» телефоном або електронною поштою