ГРУПА КОМПАНІЙ IQ
Пенсійне забезпечення arrow Управління активами
Головне меню


Особи, що здійснюють управління активами недержавного пенсійного фонду

Управління активами недержавних пенсійних фондів може здійснюватися такими особами:

 • компанією з управління активами;

 • банком щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного фонду у разі, якщо він не виконує функції зберігача цього фонду;

 • Національним банком України щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного фонду;

 • професійним адміністратором, який отримав ліцензію на провадження діяльності з управління активами.

 • Управління активами недержавного пенсійного фонду здійснюється на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами, яка видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.

  Управління активами недержавного пенсійного фонду здійснюється відповідно до умов договору про управління активами недержавного пенсійного фонду, який укладається з Радою недержавного пенсійного фонду.

  Договір про управління активами укладається в письмовій формі.

  Особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами пенсійних фондів, не може бути засновником або пов'язаною особою засновників зберігача пенсійного фонду, засновників корпоративного або професійного пенсійного фонду, якщо з радою такого фонду вона уклала договір про управління активами, крім випадку, передбаченого частиною одинадцятою статті 20 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

  Компанія з управління активами є юридичною особою, яка утворюється та діє відповідно до законодавства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

  Керівник виконавчого органу та посадові особи компанії з управління активами не мають права отримувати у будь-якому вигляді винагороду від адміністратора, за винятком випадків здійснення професійним адміністратором діяльності з управління активами відповідно до норм Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», від зберігача, аудиторів пенсійного фонду, з радою якого компанією укладено відповідний договір, та від пов'язаних осіб зазначених суб'єктів.


  Вимоги до договору про управління активами пенсійного фонду

  Рада пенсійного фонду має право укладати договір про управління активами пенсійного фонду з особою, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами.

  Істотними умовами договору про управління активами пенсійного фонду є:

 • повна назва та місцезнаходження (юридична адреса) органів управління договірних сторін;

 • вид пенсійного фонду (відкритий, корпоративний чи професійний);

 • предмет договору;

 • права і обов'язки сторін;

 • обсяги пенсійних активів та умови їх розподілу між особами, що надають послуги з управління активами пенсійного фонду (в разі укладення договору про управління активами пенсійного фонду більше ніж з однією такою особою);

 • застереження щодо конфіденційності;

 • порядок подання звітності та інформації;

 • відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору та порушення конфіденційності;

 • строк дії договору;

 • розмір винагороди за надання послуг з управління активами;

 • порядок зміни умов договору;

 • умови дострокового розірвання договору.

 • Договір може містити за згодою сторін інші умови, які не суперечать законодавству.

  Невід'ємним додатком до договору є інвестиційна декларація пенсійного фонду.


  Умови проведення заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійних фондів

  Рада фонду може замінювати особу, що провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, з обов'язковим повідомленням про це Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням причин такої заміни протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення. Заміна такої особи може провадитися:

 • після закінчення строку відповідного договору про управління активами;

 • у разі дострокового розірвання такого договору за ініціативою ради пенсійного фонду;

 • у разі дострокового розірвання такого договору за ініціативою особи, яка здійснює управління активами пенсійного фонду.


 • Дострокове розірвання договору про управління активами за ініціативою ради фонду провадиться у разі:

 • анулювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії на провадження діяльності з управління активами, наданої особі, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду;

 • припинення особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду;

 • укладення особою, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, угод, які порушують або наслідком яких є порушення норм законодавства з недержавного пенсійного забезпечення, умов договору про управління активами пенсійного фонду або умов інвестиційних декларацій пенсійних фондів;

 • визнання незадовільними результатів діяльності такої особи щодо управління активами пенсійного фонду радою фонду;

 • зменшення протягом року більш як на 20 відсотків середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів фонду та/або більш як на 10 відсотків середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування; за пенсійними активами, які перебували в управлінні особи (осіб), що провадить (провадять) діяльність з управління активами пенсійного фонду, якщо таке зменшення не обумовлено об'єктивними змінами на фінансовому ринку.


 • Дострокове розірвання договору про управління активами за ініціативою особи, яка здійснює управління активами пенсійного фонду, провадиться у разі, коли така особа не спроможна надалі здійснювати управління активами пенсійного фонду, про що така особа повинна письмово повідомити раду відповідного пенсійного фонду із зазначенням причин, які перешкоджають виконанню нею такого договору.

  У разі закінчення строку або розірвання договору про управління активами рада фонду зобов'язана:

 • протягом одного робочого дня з дати припинення зобов'язань за таким договором письмово повідомити зберігача та особу, що здійснює управління активами пенсійного фонду, про закінчення строку договору про управління активами або його розірвання із зазначенням причин цього;

 • не пізніше одного місяця з дати припинення зобов'язань за таким договором укласти договір про управління активами пенсійного фонду з іншою особою, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами, у разі, коли управління активами фонду здійснювалося лише однією особою.


 • Порядок та термін передачі повноважень у разі заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, а також порядок призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме управління активами пенсійного фонду у разі невиконання радою фонду вимоги, встановленої пунктом 2 частини третьої статті 37 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.


  Вимоги до здійснення управління активами пенсійного фонду

  1. Управління активами пенсійного фонду здійснюється особою, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, окремо щодо кожного пенсійного фонду відповідно до затверджених їх статутами пенсійних схем та інвестиційних декларацій у порядку, що визначається договором про управління активами пенсійного фонду і Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення», в тому числі шляхом надання відповідних розпоряджень торговцям цінними паперами та зберігачу.

  2. Особа, яка провадить діяльність з управління пенсійними активами, зобов'язана:

 • здійснювати операції щодо управління активами відповідно до інвестиційної декларації пенсійного фонду та укладеного договору про управління активами;

 • дотримуватися внутрішніх правил та процедур оцінки і управління ризиками, пов'язаними з інвестуванням пенсійних активів, що відповідають вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

 • подавати щороку раді фонду пропозиції щодо внесення змін до інвестиційної декларації фонду;

 • надавати звітність, передбачену Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

 • 3. У разі коли особа, що провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, надає розпорядження щодо операцій з цінними паперами торговцю цінними паперами, копія цього розпорядження обов’язково надається зберігачу.


  Ліцензування діяльності з управління активами

  1. Видача ліцензії на провадження діяльності з управління активами особі, яка згідно з Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» має право на отримання такої ліцензії, здійснюється в порядку та на умовах, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку з урахуванням вимог цього закону.

  2. Ліцензія на провадження діяльності з управління активами видається відповідній особі за умови, що вона мала сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 7 мільйонів гривень на день подання документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання цієї ліцензії.

  3. Особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами, зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні, не меншому ніж розмір її зареєстрованого статутного капіталу.

  У разі зменшення визначеного цією частиною розміру власного капіталу особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами, зобов'язана:

 • повідомити про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку протягом трьох робочих днів з дня виникнення такого зменшення;
 • привести розмір власного капіталу у відповідність з обов'язковим розміром, передбаченим цією частиною, протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності та надати відповідні підтвердні документи Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право прийняти рішення про продовження строку усунення невідповідності розміру власного капіталу особи, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами, вимогам частини третьої статті 39 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» на строк не більш як три місяці.


  Обмеження діяльності осіб, що здійснюють управління активами пенсійних фондів

  Особи, що здійснюють управління активами пенсійних фондів, під час провадження такої діяльності не мають права:

 • використовувати пенсійні активи пенсійного фонду для забезпечення виконання будь-яких зобов'язань, виникнення яких не пов'язане з функціонуванням цього пенсійного фонду, в тому числі власних;

 • здійснювати за рахунок активів пенсійних фондів операції з придбання, набуття внаслідок міни активів, у тому числі цінних паперів, які не можуть бути віднесені до пенсійних активів відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»;

 • від імені пенсійного фонду надавати позику або брати позику чи кредит, які підлягають поверненню за рахунок пенсійних активів фонду;

 • укладати від імені пенсійного фонду угоди купівлі-продажу, міни, дарування та інші угоди щодо відчуження пенсійних активів з його пов'язаними особами, а також з іншими пенсійними або інвестиційними фондами, які знаходяться у неї в управлінні;

 • інвестувати пенсійні активи з порушенням обмежень, встановлених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення»;

 • безоплатно відчужувати пенсійні активи.


 • Особа, що здійснює управління активами пенсійних фондів, не може здійснювати за власні кошти операції з такими ж самими цінними паперами, які купуються, продаються або обмінюються нею від імені пенсійних фондів, з якими вона уклала договори. Така особа зобов'язана сформувати резервний фонд у розмірі та порядку, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.


  Анулювання ліцензії на провадження діяльності з управління активами пенсійних фондів

  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право прийняти рішення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з управління активами пенсійних фондів в порядку, визначеному ліцензійними умовами.

  Анулювання ліцензії на провадження діяльності з управління активами пенсійних фондів є підставою для дострокового розірвання договору про управління активами пенсійного фонду з особою, що здійснює управління активами пенсійного фонду, та передачі її повноважень щодо управління активами іншій особі, що має право на здійснення управління активами пенсійних фондів.

  Рішення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з управління активами пенсійних фондів у письмовій формі надається протягом трьох робочих днів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку всім пенсійним фондам, з якими особою, ліцензію якої анульовано, укладено договори про управління активами, а також їх адміністраторам та зберігачам і підлягає оприлюдненню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.


  Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійних фондів

  Розмір винагороди особі, що провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, є істотною умовою договору про управління активами пенсійного фонду, який укладається між радою пенсійного фонду і такою особою.

  Сума винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду визначається як відсоток чистої вартості активів пенсійного фонду, що перебувають в управлінні цієї особи. Винагорода виплачується у грошовій формі.

  Оплата послуг, пов'язаних з проведенням операцій з активами пенсійного фонду, які надаються третіми особами (послуги торговців цінними паперами, витрати на перереєстрацію прав власності на активи пенсійного фонду, інших послуг, передбачених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення»), здійснюється за рахунок пенсійного фонду шляхом оплати таких послуг цим особам на підставі документів, що підтверджують фактично отримані послуги, або шляхом відшкодування витрат особі, що провадить діяльність з управління активами, одночасно з виплатою винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду на підставі документів, що підтверджують фактично здійснені витрати.


  Відповідальність особи, що здійснює управління активами пенсійних фондів

  Особа, що здійснює управління активами пенсійних фондів, несе відповідальність перед пенсійним фондом за виконання своїх зобов'язань і збитки, завдані пенсійному фонду внаслідок порушення цією особою законодавства, положень інвестиційної декларації пенсійного фонду або договору про управління активами пенсійного фонду, всім майном, що належить їй на праві власності.

  Збитки, завдані пенсійному фонду внаслідок порушень, визначених частиною першою статті 43 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», відшкодовуються за рахунок резервного фонду особи, що здійснює управління активами такого пенсійного фонду, а у разі недостатності резервного фонду - за рахунок іншого майна цієї особи. Порядок формування резервного фонду встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
   

  Оголошення

  Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», в країні введено воєнний стан.

  ПРОТЯГОМ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ГРУПИ «IQ» ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПЕРЕВАЖНО У ДИСТАНЦІЙНІЙ ФОРМІ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ ФОРМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. ВІДВІДУВАЧІ У ПРИМІЩЕННЯ КОМПАНІЙ ГРУПИ «IQ» ДОПУСКАЮТЬСЯ ЗА ПОПЕРЕДНІМ ЗАПИСОМ ЛИШЕ З ДОТРИМАННЯМ ВСТАНОВЛЕНИХ БЕЗПЕКОВИХ ОБМЕЖЕНЬ.

  З усіх питань звертайтеся до співробітників компаній Групи «IQ» телефоном або електронною поштою